Spoločnosť KRASPOL

systematicky buduje dôveru u zákazníka.

Kolektív firmy Kraspol je vám svojou odbornosťou, pružnou reakciou a konkurenčnou cenou vždy k dispozícii.

Kraspol

Naše výrobky (gabiónové siete, koše a ploty, pozinkované a zvárané pletivá, pružiny, drôty, dielce atď.) nachádzajú široké uplatnenie najmä v automobilovom priemysle, strojárenstve, elektrotechnickom priemysle, stavebníctve a v poľnohospodárskej technike.

V súčasnosti sa s našimi pružinami môžete stretnúť takmer po celom svete.

Prečo sa spolupráca s nami vyplatí?

Naša spoločnosť je certifikovaná a výrobky zodpovedajú štandardnej kvalite. Zárukou je Certifikát Systému manažérstva kvality. Spolu s prísnymi štandardmi je garanciou vysokej kvality a splnenia očakávaní a požiadaviek zákazníkov. Certifikát vnímame ako záväzok k udržiavaniu nastolených kvalitatívnych štandardov našich služieb.

Dodávateľov materiálu vyberáme podľa prísne stanovených požiadaviek na kvalitu. Okrem štandardných pružinových materiálov používame v prípade požiadavky aj materiály so špeciálnym zložením alebo mechanickými vlastnosťami.

Odborné poradenstvo a podpora v réžii skúsených pracovníkov –
aby sme zabezpečili, že naši klienti dostanú presne to, čo potrebujú.

Rozumné ceny, ktoré sú ohľaduplné k vášmu rozpočtu.

Striktne dbáme na dodržanie dohodnutých termínov, ako aj ostatných náležitostí. Platí to, na čom sa dohodneme. Zakaždým sa usilujeme o čo najkratšie dodacie termíny, o ktorých sú zákazníci vopred informovaní.

Ekologický prístup – zaväzujeme sa k ekologicky udržateľným výrobným procesom, čím prispievame k ochrane životného prostredia.

Neustále sa usilujeme o dosiahnutie maximálnej spokojnosti zákazníkov, ktorú zabezpečujeme poskytovaním vysokokvalitných produktov a služieb.

Naším hlavným cieľom je poskytovať Vám, našim zákazníkom, profesionálnu podporu na rýchlo sa meniacom trhu technických produktov a komplexných technických riešení.

Zákazníci taktiež oceňujú:

Riešenia na mieru podľa ich potrieb a požiadaviek – uvedomujeme si jedinečnosť vašich projektov

Dlhoročné odborné skúsenosti a prax, ktoré nám umožňujú poskytovať služby na najvyššej úrovni

Precíznosť, profesionálny prístup a odbornú realizáciu

Spoločnosť Kraspol

Flexibilitu a pružnosť – sme schopní rýchlo reagovať na zmeny a požiadavky zákazníkov, čím zabezpečujeme efektívnu realizáciu ich projektov

Ústretovú a férovú komunikáciu

Rozmanitosť a komplexnosť ponúkaných služieb (výroba, dodanie, predaj, poradenstvo)

Politika kvality

Spokojnosť zákazníkov s kvalitou našich služieb a výrobkov je na prvom mieste

Pod pojmom kvalita rozumieme predovšetkým dodržiavanie požiadaviek zákazníkov. Tieto požiadavky sa týkajú výroby podľa dokumentácie ,termínov dodávok a kvality výrobkov vrátane poskytovania služieb, za ktoré nesieme plnú zodpovednosť.

Filozofia firmy je zabezpečovať stabilnú kvalitu našich výrobkov v krátkych dodacích lehotách, mať pružné a aktívne reakcie na požiadavky zákazníkov so zaručením optimálnych cenových a dodacích podmienok. Naším cieľom je budovať korektné vzťahy so zákazníkmi. Zodpovednosť pri plnení očakávaní a požiadaviek zákazníkov využívame mnohoročné skúsenosti a vysokú odbornosť zamestnancov. Všetky naše aktivity súvisia s kvalitou zahájenou podrobnou analýzou požiadaviek zákazníkov. Práve zákazníci determinujú naše aktivity , a preto všetky naše aktivity súvisia s ich spokojnosťou.

Politika kvality spoločnosti Kraspol

Politika integrovaného systému spoločnosti

V snahe stať sa významným dodávateľom pružín do automobilového priemyslu s minimálnym dopadom svojej činnosti na životné prostredie vrcholový manažment definoval nasledovnú politiku integrovaného systému manažérstva:

1.Politika kvality

a) zabezpečovať spokojnosť zákazníka a ostatných zainteresovaných strán neustálym zdokonaľovaním IMS a jeho procesov v zmysle požiadaviek ISO 9001:2015, ISO 14001 a ISO/TS 16949, dodržiavaním etikety podnikania, zákonných a bezpečnostných predpisov

c) nákupom najnovšej CNC technológie rozšíriť technické a technologické možnosti spoločnosti, znižovať riziká podnikania s cieľom výroby vysoko technicky náročných pružín pre odvetvie strojárenstva, automobilového a elektrotechnického priemyslu

e) sledovať trendy vo vývoji a výrobe pružín za účelom nadviazania spolupráce s významnými výrobcami pružín

g) pravidelne preskúmavať vyhlásenú politiku integrovaného systému manažérstva s ohľadom na trvalú vhodnosť a sústavné zlepšovanie

b) venovať systematickú pozornosť zmluvným dodávateľom za účelom vytvárania trvalej kvality dodávateľov vstupov, pretože sú prvým predpokladom kvality vyrábaného produktu

d) zvyšovať produktivitu, kvalitu, konkurencieschopnosť a organizáciu práce, zdokonaľovať výrobný proces i využívaním vlastného know-how za účelom zvýšenia podielu na slovenskom a českom trhu a presadenia sa aj na trhoch štátov Európskej únie

f) neustálou motiváciou, vzdelávaním a informovanosťou viesť pracovníkov k zvyšovaniu ich odbornej, technickej a organizačnej zdatnosti pri dodržaní ich bezpečnosti a zdravia

1.Environmentálna politika

a) pri riadení procesov definovaných v rámci systému manažérstva kvality dodržiavať príslušné právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť a ktoré súvisia s environmentálnymi aspektmi

c) vyžadovať od svojich dodávateľov aktívny prístup k ochrane životného prostredia

e) zabezpečiť sústavné zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva a prevenciu znečisťovania životného prostredia

b) zvyšovať a prehlbovať povedomie o ochrane životného prostredia medzi zamestnancami

d) komunikovať so širokou verejnosťou, zainteresovanými stranami a spolupracovať so štátnou správou

Nákupný košík