KRASPOL s.r.o.

Obchodno výrobná spoločnosť

Politika kvality

Spokojnosť zákazníkov s kvalitou našich služieb a výrobkov je na prvom mieste

Spokojnosť zákazníkov s kvalitou našich služieb a výrobkov je na prvom mieste

 Pod pojmom kvalita rozumieme predovšetkým dodržiavanie požiadaviek so zákazníkom v zmluvách/ponukách. Tieto požiadavky sa týkajú termínov dodávok a kvality našich výrobkov a poskytovanie našich služieb, za ktoré nesieme plnú zodpovednosť. Splnenie očakávania a požiadaviek zákazníkov je možné mnohoročnými skúsenosťami, operatívneho riadenia a vysokými odbornými znalosťami zamestnancov. Všetky naše aktivity súvisia s kvalitou zahájenou podrobnou analýzou požiadaviek naších zákazníkov. Práve zákazníci determinujú naše aktivity a preto všetko čo robíme, robíme pre spokojnosť našich zákazníkov.

Filozofia firmy je zabezpečovať stabilnú kvalitu našich výrobkov v krátkych dodacích lehotách,mať pružné a aktívne reakcie na želania zákazníkov so zaručením optimálnych cenových a dodacích podmienok.Našou snahou je budovať korektné vzťahy so zákazníkmi.

 

Politika integrovaného systému spoločnosti

Politika integrovaného systému spoločnosti

 

V snahe stať sa významným dodávateľom pružín do automobilového priemyslu s minimálnym dopadom svojej činnosti na životné prostredie vrcholový manažment definoval nasledovnú politiku integrovaného systému manažérstva:
1.Politika kvality

a)zabezpečovať spokojnosť zákazníka a ostatných zainteresovaných strán neustálym zdokonaľovaním IMS a jeho procesov v zmysle požiadaviek noriem ISO 9001:2008, ISO 14001 a ISO/TS 16949, dodržiavaním etikety podnikania, zákonných a bezpečnostných predpisov
b)venovať systematickú pozornosť zmluvným dodávateľom za účelom vytvárania trvalej kvality dodávateľov vstupov, pretože sú prvým predpokladom kvality vyrábaného produktu
c)nákupom najnovšej CNC technológie rozšíriť technické a technologické možnosti spoločnosti, znižovať riziká podnikania s cieľom výroby vysoko technicky náročných pružín pre odvetvie strojárenstva, automobilového a elektrotechnického priemyslu
d)zvyšovať produktivitu, kvalitu, konkurencieschopnosť a organizáciu práce, zdokonaľovať výrobný proces i využívaním vlastného know-how za účelom zvýšenia podielu na slovenskom a českom trhu a presadenia sa aj na trhoch štátov Európskej únie
e)sledovať trendy vo vývoji a výrobe pružín za účelom nadviazania spolupráce s významnými výrobcami pružín
f)neustálou motiváciou, vzdelávaním a informovanosťou viesť pracovníkov k zvyšovaniu ich odbornej, technickej a organizačnej zdatnosti pri dodržaní ich bezpečnosti a zdravia
g)pravidelne preskúmavať vyhlásenú politiku integrovaného systému manažérstva s ohľadom na trvalú vhodnosť a sústavné zlepšovanie

1.Environmentálna politika
a)pri riadení procesov definovaných v rámci systému manažérstva kvality dodržiavať príslušné právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť a ktoré súvisia s environmentálnymi aspektmi
b)zvyšovať a prehlbovať povedomie o ochrane životného prostredia medzi zamestnancami
c)vyžadovať od svojich dodávateľov aktívny prístup k ochrane životného prostredia
d)komunikovať so širokou verejnosťou, zainteresovanými stranami a spolupracovať so štátnou správou
e)zabezpečiť sústavné zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva a prevenciu znečisťovania životného prostredia

-Zobraziľ-certifikát manažérstva kvality ISO 9001:2008- v Slovenčine

-Zobraziť-certifikát manažérstva kvality ISO 9001:2008- v Angličtine

Prihlásenie